“St. Barbara” De Goorn e.o.

Begrafenis- en Crematievereniging

Het lidmaatschap van Begrafenis- en Crematievereniging “St Barbara” De Goorn geeft u, door haar op naastenliefde gebaseerde visie, de volgende voordelen:

 

De vereniging werkt met personen die een sociale binding hebben met onze vereniging en bekend zijn met de eigen leef- en woonomgeving. Hierdoor kan er goed op de wensen van de nabestaande(n) worden ingespeeld.

Het doel van de vereniging is het verzorgen van een begrafenis of crematie zonder winstoogmerk. Zodoende is de contributie relatief laag in verhouding tot het dienstverleningspakket dat elk lid ervoor terug krijgt. Waar het dienstverleningspakket uit bestaat ziet u hieronder. 

De vereniging heeft een aantal faciliteiten in eigen beheer en heeft, uitgezonderd de uitvaartleiders, vrijwilligers ter beschikking. 

De leden krijgen sinds april 2017 bij het afnemen van een uitvaartkist via de vereniging een korting waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering. Deze korting is op dit moment € 50,--. 

Niet leden kunnen ook gebruik maken van onze diensten, maar voor hen geldt niet de uitvaartkist korting en het dienstverleningspakket heeft dan andere tarieven. De uitvaartleider maakt dan in overleg met de nabestaanden gebruik van onze faciliteiten en de dragers van de vereniging.

 

DE DIENSTVERLENING DIE BEHOORT BIJ HET LIDMAATSCHAP VAN BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING

"ST. BARBARA" BESTAAT UIT: 

 

A) Het bestellen van een graftkist. 

B) Het verzorgen van de overledene, het kisten van de overledene, het dagelijks controleren van de overledene en alle verdere noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van de overledene. 

C) Het doen van aangifte c.q. laten verzorgen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 

D) Het leggen en onderhouden van contacten met officiële instanties (voor zover van toepassing) zoals: doctoren, politie en justitie, beheerder begraafplaats of crematorium.

E) Het regelen van het transport van de overledene. (niet het transport zelf)

F) Het verzorgen van drukwerk en advertenties. (niet de kosten van het drukwerk zelf)

G) Het begeleiden van de condoleantie en verzorging van de uitvaart.

H) Het beschikbaar stellen van personen die de uitvaart verzorgen.

I) Het verlenen van een korting op de hierboven niet uitputtend benoemde uitvaartkosten dan wel het niet in rekening brengen van bepaalde diensten, zoals dit van geval tot geval of van jaar tot jaar door het bestuur wordt bepaald.

J) De hierboven vermelde verzorging geldt eveneens voor doodgeborenen.

K) Het bestuur is bevoegd wijzigingen in de in dit artikel genoemde voorzieningen aan te brengen.

L) De leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of een crematieverzorging.

M) Alle verdere noodzakelijke werkzaamheden t.b.v. de overledene.